SİTE İÇERİĞİ OLUŞTURULMAKTADIR. TEST YAYININDAYIZ. [TOPLAM HADİS-İ ŞERİF:266]
 

  Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'e
Sonsuz Salat ve Selam olsun...

     Arama
 
 Hakkımızda
 
 İletişim
 
        Hadis-i Şerif Arşivine hoşgeldiniz.
 
 ANA SAYFA MAKALELER HADİS
KONULARI
HADİS ÂLİMLERİ HADİS-İ
KUDSİ
HZ.MUHAMMED
(S.A.V.)
SORU-CEVAP

ARAMA:  

 
  ● gelişmiş arama
  ● yardım


            

 HADİS ÂLİMLERİ
 
İbn Kesir
Îbn Kesîr, döneminin muhaddis (Hadis bilgini), müfessir (tefsir bilgini) ve tarihçisi olarak bilinir. (1301-1373)Ebu'1-Fida İsmail İmadu'd-Din îbn Ömer îbn Kesîr İbn Davud îbn Kesîr el-Dımaşkî el-Kureyşî, Şam yakınlarındaki Busrâ'ya bağlı Micdel veya Mecdel köyünde Hicrî 701 (Milâdî 1301) yılı civarında dünyaya geldi. el-Bidâye ve'n-Nihâye isimli eserinde belirttiğine göre, babası hicrî 703 senesinde vefat ettiği zaman kendisi üç veya dört yaşlarındaydı, ailesi ile birlikte yedi yaşlarında Şam'a yerleşmiş, İsmail İbn Kesîr'in yetişmesinde ağabe­yi Abdülvehhab'ın etkisi büyük olmuştur. İlk dinî bilgileri aile yuvasında almış olan îbn Kesîr, daha sonra Burhâneddin el-Fezârî, Kemaleddin İbn Kâdî Şihne, Kasım îbn Asakir, İshak İbn Amidî, Muhammed İbn Zinâd, İbn er-Rabî ve îbn Teymiyye gibi devrinin ünlü bilginlerinden tefsir, hadis öğrenmiştir. Genç yaşta eserler yazmaya başlayan îbn Kesîr, "Tekzîb el-Kemal" adlı eserin müellifi el-Mizzî'nin derslerine devam etmiş ve onun kızıyla evlenerek damadı olmuş­tur. Bilahare Karâfî, Debbûsî, Uranı ve Hutenî gibi bilginlerden icazet almıştır. Uzun yıllar Şam'ın ünlü medreselerinde dersler vermiş daha sonra Hecibiye Medresesi müderrisliğine tayin edilmiştir. Subkî'nin vefatından sonra da meşhur Eşrefîyye Dâr'ül-Hadîsi hocalığına geçmiş­tir. Yetiştirdiği sayısız öğrenciler arasında; İbn Hacer gibi büyük hadis bilginleri, Şihâbüddin îbn Hiccî, Hafız Ebu'l-Mehâsin el-Hüseynî gibi o devrin meşhur âlimleri de bulunmaktadır.Ömrünün sonlarına doğru gözlerini kaybetmiş olan İbn Kesîr, Hicrî 774 (Miladî 1373) senesi Şaban ayının 26. perşembe günü 74 yaşında iken Şam'da vefat etmiştir.Eserleri ibn Kesîr, yalnızca bir tarihçi değil,aynı zamanda büyük bir fıkıh ve hadîs bilginidir. Bu bakımdan îslâm düşüncesinin tarih, fikıh, hadîs ve tabakât konularında çok değerli ve orijinal eserler telif etmiştir. Başlıca eserleri şunlardır:el-Bidâye ve'n-Nihâye fi't-Tarih: Genel tarih niteliğinde olan bu eser, kâinatın yaratılışından başlayarak ibn Kesir'in hayatının son günle­rine kadar geçen olayları anlatır.

el-Bâis'ül-Hasîs Şerh İhtisar Ulûm'il-Hadis: İbn Salâhın Ulûm'ül-Hadîs isimli eserinin özetidir.

et-Tekmîl fı'Ma'rifeti's-Sikât ve'd-Duafâ ve'1-Mecâhîl: Hadisteki güvenilir, zayıf ve bilinmeyen ravîler ile ilgili önemli bir eserdir.
el-Hedyü ve's-Sünen fi. Ahadisi'l-Mesânîd ve's-Sünen: Câmiü'l-Mesânîd diye de bilinen bu eser, Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'i, Bezzâr, Ebu Ya'lâ ve İbn Ebu Şeybe'nin eserleriyle Kütüb-i Sitte'yi bir­leştirerek bölümlere göre tanzim eder.

Ehâdîsu't-Tevhîd ve'r-Redd Alâ'ş-Şirk: Tevhîd ve şirk konusun­daki hadisleri inceler.

el-İctihâd fi Talebi Fadaîlil-Cihâd: Cihadla ilgili konuları incelemiştir.
Tabakâtu'ş-Şâfiîye: Şafiî fakihlerin hayatından bahseder.
Edillet'üt-Tenbîh fi Fıkhi'ş-Şâfîîyye: Şafiî fıkhına dair konuları ele alır.
Menâkıbu İmâm eş-Şâfiî: İmam Şafiî'nin menakibinden bahse­der.
el-Ahkâm alâ Ebvâbi't-Tenbih: Fıkhın ahkâmından bahseden bu eserini tamamlayamamıştır. Sadece hacc bahsine kadar olan kısmı incelemiştir. Tefsîrinde bu eserine pek çok atıflar yapmaktadır.
Müsnedu'ş-Şeyhayn: Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in Müsnedlerini ele alır.
Muhtasar Îbnu'l-Hâcibın: İbn Hâcib'in bir eserinin muhtasarı­dır.
Şerhu'l-Buhârî: Tamamlanamamış olan bu eser, İmam Buharî'nin Sahîh'inin şerhidir.

Fedâilu'l-Kur'ân: Kur'ân'ın faziletlerine dair olan bu eser, tef­sirinin sonunda yer almakta olup, Kur'ân'm faziletlerini anlatmakta­dır.
Tefsîr'ül-Kur'ân-Azim: Rivayet tefsirlerinin en muteberlerin­den birisidir. İbn Kesîr, gerçek anlamda bir rivayet tefsiri olan bu eseri­ne, zaman zaman dirayet tefsirlerinden alıntılar yapmış ve bazen kendi görüşlerini de eklemiştir.


 

Sitedeki Hadis Numaraları, hadis.gen.tr tarafından belirlenmiş numaralardır. Farklı kitaplarda ve farklı kaynaklarda hadis numaraları değişik olabilir. Bilgilerinize sunarız...
Google Gruplar Beta
Hadis-i Şerif grubuna kayıt ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Ana Sayfa  |  Gelişmiş Arama  |  Yardım  |  Soru-Cevap  |  Hakkımızda  |  İletişim

Hadis.gen.tr Telif Hakkı © 2007-2019 Teknik ve Kodlama » Erenler Yazılım

Site açılış tarihi: 04.01.2007